ยินดีต้อนรับ.....ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

 

สถานการณ์การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2554

bigstockphoto_Honeycomb_5750346%20(150%20x%20112).jpg CIMG0910.JPG

เกษตรกร

จำนวนพันธุ์ผึ้ง

(ราย)

(รัง)

119

23,963

 

ผลผลิต (กิโลกรัม)

น้ำผึ้ง

321,745

เกสร

375

ไขผึ้ง

6,281

 

ผลผลิต

 

มูลค่า (บาท)

น้ำผึ้ง

22,895,900

เกสร

112,500

ไขผึ้ง

753,720

 

มูลค่า

 

 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

เลขที่ 400 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40001
โทรศัพท์ 0 4325 5066 โทรสาร 0 4325 5066
E-mail : aopdb05@doae.go.th