ยินดีต้อนรับ.....ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

ผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น(ผึ้ง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
งาน/โครงการ/กิจกรรม/
ปริมาณ
งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน  
งาน
(บาท)
 
ต.ค. ๕๕
 
พ.ย. ๕๕
 
ธค. ๕๕
 
ม.ค. ๕๖
 
ก.พ. ๕๖
 
มี.ค. ๕๖
 
เม.ย. ๕๖
 
พ.ค. ๕๖  
 
มิ.ย. ๕๖
 
ก.ค. ๕๖
 
ส.ค. ๕๖  
 
ก.ย. ๕๖
 
 ก. งานยุทธศาสตร์   ๓๘๓,๐๐๐                          
๑. ฝึกอาชีพการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๘๔ ราย ๖๘,๐๐๐ ๑๐๑ ๔๕ ๓๘                   นพดล,ทัศพร,โชคประสิทธิ์,
สนอง,ลัดดาวัลย์,ณัฐชา
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรเฉพาะด้าน
๔๙๐ราย ๑๖๕,๐๐๐       ๑๗๕ ๕๔ ๑๒๗ ๑๓๔           นพดล,ทัศพร,โชคประสิทธิ์,
สนอง,ลัดดาวัลย์,ณัฐชา
๓.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๑๐ ครั้ง ๖๐,๐๐๐                   สนอง,ลัดดาวัลย์
๔.ผลิตปัจจัยทางการเกษตร ๕ ชนิด ๓๐,๐๐๐               โชคประสิทธิ์,นพดล,สนอง,ทัสพร,
ลัดดาวัลย์, ณัฐชา
๕.พัฒนาจุดสาธิต/แปลงแม่พันธุ์ ๖ จุด ๖๐,๐๐๐                 โชคประสิทธิ์,นพดล,สนอง,ทัสพร
,ลัดดาวัลย์, ณัฐชา
๖.บริหารทางการเกษตร(อินเตอร์เน็ต) ๑๒ ครั้ง ๘,๓๓๙ ลัดดาวัลย์,ทัศพร
 ข.งานผลิต                              
๑.งานผลิตและขยายผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ   ๑,๗๙๕,๑๔๐                          
 -ผึ้งพันธุ์ ๑๐๐ รัง  - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ โชคประสิทธิ์,สนอง
 -ผึ้งโพรง ๒๐ รัง  - ณัฐชา
 -ชันโรง ๕๐ รัง  -     นพดล
 -จิ้งหรีด ๑๐๐ บ่อ  - ๖๕ ๖๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๖๒ ๕๐ ๕๐ ๔๕ ๕๕ ๖๕ ๘๐ ลัดดาวัลย์,ทัศพร
 -ครั่ง ๑๓ ไร่  -   ๑๓                     สนอง
 -แมงป่องช้าง ๑๐ บ่อ  - นพดล
 -แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ๕ ครั้ง  -               ทัศพร,ลัดดาวัลย์
                               
แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น(ผึ้ง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ขั้นตอน  
งาน
(บาท)
 
ต.ค. ๕๕
 
พ.ย. ๕๕
 
ธค. ๕๕
 
ม.ค. ๕๖
 
ก.พ. ๕๖
 
มี.ค. ๕๖
 
เม.ย. ๕๖
 
พ.ค. ๕๖  
 
มิ.ย. ๕๖
 
ก.ค. ๕๖
 
ส.ค. ๕๖  
 
ก.ย. ๕๖
 
ค.งานมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจ                              
พื้นฐาน                              
๑.การส่งเสริมและจัดทำแปลงเรียนรู้การเลี้ยง ๑๒ แปลง  - โชคประสิทธิ์,นพดล,สนอง,
ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ                             ทัศพร,ลัดดาวัลย์,ณัฐชา
๒.การจัดนิทรรศการและให้บริการทางการ ๖ ครั้ง  -             โชคประสิทธิ์,สนอง
การเกษตร    -                         นพดล,สนอง
๓.การให้บริการด้านผึ้งและแมลงเศรษกิจ ๑๒ ครั้ง  - โชคประสิทธิ์,นพดล,สนอง,
                              ทัศพร,ลัดดาวัลย์,ณัฐชา
ค.งานอื่นๆ                              
๑.งานจัดทำ/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ๑ ศูนย์                     โชคประสิทธิ์,นพดล
๒.งานกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างความรู้ ๒๔ ครั้ง   โชคประสิทธิ์,นพดล,สนอง,
ความใจเกี่ยวกับงานตามหน้าที่ของหน่วยงาน                             ทัศพร,ลัดดาวัลย์,ณัฐชา
๓.งานด้านการประหยัดพลังงาน ๑๒ ครั้ง   ลัดดาวัลย์
๔.งานด้านการประชาสัมพันธ์และเว็บไซด์ ๑๒ ครั้ง  - ลัดดาวัลย์
๕.งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๔ ครั้ง  -                 นพดล
๖.งานนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี ๑ ศูนย์  -                         นพดล
๗.งานการดำเนินการตามมาตรฐาน ๑ ศูนย์  -                         สนอง
การปฏิบัติงาน                              
๘.งานการสื่อสารทำความเข้าใจในหน่วยงาน ๑ ศูนย์  -                         นพดล,ทัศพร,ลัดดาวัลย์
                              โชคประสิทธิ์,ณัฐชา
๙.งานการจัดกิจกรรมสร้างความผาสุก ๑ ครั้ง  -                       สนอง
๑๐.งานมอบหมายพิเศษอื่นๆ ๑ ศูนย์                           ทุกคน
                               
แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น(ผึ้ง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
งาน/โครงการ/กิจกรรม/
ปริมาณ
งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน  
งาน
(บาท)
 
ต.ค. ๕๕
 
พ.ย. ๕๕
 
ธค. ๕๕
 
ม.ค. ๕๖
 
ก.พ. ๕๖
 
มี.ค. ๕๖
 
เม.ย. ๕๖
 
พ.ค. ๕๖  
 
มิ.ย. ๕๖
 
ก.ค. ๕๖
 
ส.ค. ๕๖  
 
ก.ย. ๕๖
 
 ก. งานยุทธศาสตร์   ๓๘๓,๐๐๐                          
๑. ฝึกอาชีพการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๗๐ ราย ๖๘,๐๐๐   ๕๐ ๕๐   ๓๕ ๓๕             นพดล,ทัศพร,โชคประสิทธิ์,
สนอง,ลัดดาวัลย์,ณัฐชา
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรเฉพาะด้าน
๓๓๐ราย ๑๖๕,๐๐๐   ๔๐ ๔๐   ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐       นพดล,ทัศพร,โชคประสิทธิ์,
สนอง,ลัดดาวัลย์,ณัฐชา
๓.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๔ ครั้ง ๖๐,๐๐๐                     สนอง,ลัดดาวัลย์
๔.ผลิตปัจจัยทางการเกษตร ๕ ชนิด ๓๐,๐๐๐               โชคประสิทธิ์,นพดล,สนอง,ทัศพร,
ลัดดาวัลย์,ณัฐชา
๕.พัฒนาจุดสาธิต/แปลงแม่พันธุ์ ๖ จุด ๖๐,๐๐๐                 โชคประสิทธิ์,นพดล,สนอง,ทัศพร,
ลัดดาวัลย์,ณัฐชา
๖.บริหารทางการเกษตร(อินเตอร์เน็ต) ๑๒ ครั้ง ๘,๓๓๙ ลัดดาวัลย์,ทัศพร
 ข.งานผลิต                              
๑.งานผลิตและขยายผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ   ๑,๗๙๕,๑๔๐                          
 -ผึ้งพันธุ์ ๑๐๐ รัง  - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐     ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ โชคประสิทธิ์,สนอง
 -ผึ้งโพรง ๒๐ รัง  - ณัฐชา
 -ชันโรง ๕๐ รัง  -     นพดล
 -จิ้งหรีด ๑๐๐ บ่อ  - ๑๐   ๑๐   ๒๐   ๒๐   ๒๐   ๒๐   ลัดดาวัลย์,ทัศพร
 -ครั่ง ๑๓ ไร่  -   ๑๓                     สนอง
 -แมงป่องช้าง ๑๐ บ่อ  - นพดล
 -แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ๕ ครั้ง  -               ทัศพร,ลัดดาวัลย์
                               
แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น(ผึ้ง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ขั้นตอน  
งาน
(บาท)
 
ต.ค. ๕๕
 
พ.ย. ๕๕
 
ธค. ๕๕
 
ม.ค. ๕๖
 
ก.พ. ๕๖
 
มี.ค. ๕๖
 
เม.ย. ๕๖
 
พ.ค. ๕๖  
 
มิ.ย. ๕๖
 
ก.ค. ๕๖
 
ส.ค. ๕๖  
 
ก.ย. ๕๖
 
ค.งานมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจ                              
พื้นฐาน                              
๑.การส่งเสริมและจัดทำแปลงเรียนรู้การเลี้ยง ๑๒ แปลง  - โชคประสิทธิ์,นพดล,สนอง,
ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ                             ทัศพร,ลัดดาวัลย์
๒.การจัดนิทรรศการและให้บริการทางการ ๖ ครั้ง  -             โชคประสิทธิ์,สนอง
การเกษตร    -                         นพดล,สนอง
๓.การให้บริการด้านผึ้งและแมลงเศรษกิจ ๑๒ ครั้ง  - โชคประสิทธิ์,นพดล,สนอง,
                              ทัศพร,ลัดดาวัลย์
ค.งานอื่นๆ                              
๑.งานจัดทำ/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ๑ ศูนย์                       โชคประสิทธิ์,นภดล
๒.งานกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างความรู้ ๒๔ ครั้ง   โชคประสิทธิ์,นพดล,สนอง,
ความใจเกี่ยวกับงานตามหน้าที่ของหน่วยงาน                             ทัศพร,ลัดดาวัลย์
๓.งานด้านการประหยัดพลังงาน ๑๒ ครั้ง   ลัดดาวัลย์
๔.งานด้านการประชาสัมพันธ์และเว็บไซด์ ๑๒ ครั้ง  - ลัดดาวัลย์
๕.งานควบคุมภายในและการบริหาร ๔ ครั้ง  -                 นพดล
ความเสี่ยง                              
๖.งานนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี ๑ ศูนย์  -                         นพดล
๗.งานการดำเนินการตามมาตรฐาน ๑ ศูนย์  -                         สนอง
การปฏิบัติงาน                              
๘.งานการสื่อสารทำความเข้าใจในหน่วยงาน ๑ ศูนย์  -                         นพดล,ทัศพร,ลัดดาวัลย์
                              โชคประสิทธิ์
๙.งานการจัดกิจกรรมสร้างความผาสุก ๑ ครั้ง  -                       สนอง
๑๐.งานมอบหมายพิเศษอื่นๆ ๑ ศูนย์                           ทุกคน
                               

 

 

               

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

เลขที่ 400 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40001
โทรศัพท์ 0 4325 5066 โทรสาร 0 4325 5066
E-mail : aopdb05@doae.go.th