ยินดีต้อนรับ.....ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

ทำเนียบบุคลากร
 
 
 

นายวชิระ จิตจำส

 
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)
นายโชคประสิทธิ์ อภิรมยานนท์ นายนพดล ภูมาลัย นางสาวทัศพร คำสีทา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
     
     
นางลัดดาวัลย์ นูเร นายสนอง เศษโม้ นางสาวณัฐชา ท้าวนิล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
     
นายธวัชชัย บาลยอ
นางสาวสุวรรณา พุทธสอน
นางปิยะฉัตร ภูมาลัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเกษตร
     
     
     

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

เลขที่ 400 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40001
โทรศัพท์ 0 4325 5066 โทรสาร 0 4325 5066
E-mail : aopdb05@doae.go.th