ยินดีต้อนรับ.....ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

ทำเนียบบุคลากร
 
 

นายฉัตรชัย สิทธิหาโคตร

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)
 
นายสนอง เศษโม้ นางลัดดาวัลย์ นูเร นายสุธี ภูมาตย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
     
     
นางสาวธมน พลเยี่ยม นางสาวเพ็ญนภา คามวุฒิ นางสาวกฤตญกร อยู่โสนะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
     
นายธวัชชัย บาลยอ
นางสาวปิยฉัตร รวยสูงเนิน นางสาวสุวรรณา พุทธสอน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ
     
   
  นางสาวสุธิดา โคระวี  
  เจ้าพนักงานเการเงิน  
     

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

เลขที่ 400 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40001
โทรศัพท์ 0 43009958 โทรสาร 0 43009958
E-mail : aopdb05@doae.go.th