ยินดีต้อนรับ.....ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น  ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการทางการเกษตรการเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงครั่ง การเลี้ยงชันโรง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ ปี ๒๕๕๘๙ ณ โรงเรียนหนองแซงพิทยาคม ตำบลหนองแซง  อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๘ โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๑,๐๐๐ ราย

 
     
 
     
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

เลขที่ 400 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40001
โทรศัพท์ 0 4325 5066 โทรสาร 0 4325 5066
E-mail : aopdb05@doae.go.th