ยินดีต้อนรับ.....ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการทางการเกษตร
การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงครั่ง การเลี้ยงชันโรง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสระพังวิทยาคม  อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๕๐๐ ราย

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
     

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

เลขที่ 400 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40001
โทรศัพท์ 0 4325 5066 โทรสาร 0 4325 5066
E-mail : aopdb05@doae.go.th