ยินดีต้อนรับ.....ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

ข่าวประชาสัมพันธ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการทางการเกษตร
การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงครั่ง การเลี้ยงชันโรง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ปี ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง  อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๕๐๐ ราย

 
     
 
     
 
     
 
     

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 400 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4300 9958 โทรสาร 0 4300 9958
E-mail : aopdb05@doae.go.th