ยินดีต้อนรับ.....ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

 

อำนาจหน้าที่

1.ศึกษาพัฒนาการฝึกอบรม การผลิตปัจจัยการผลิต และให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร
2.ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร
3.ผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพการเกษตร
4.ให้บริการทางการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร
5.ประสานงานวิชาการ ติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพการผลิตและบริการทางการเกษตร
6.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน

เป็นองค์กรในการพัฒนาเกษตรกรให้เกิดการเรียนรู้
และประกอบอาชีพการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้ได้อย่างยั่งยืน
สามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

พันธกิจ

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
2.ศึกษาพัฒนาการฝึกอบรม การผลิตและการให้บริการด้านการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
3.ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตรโดยใช้แมลงช่วยผสมเกสร
4.รณรงค์การใช้และการบริโภคผลิตภัณฑ์จากแมลง
5.ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

เลขที่ 400 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40001
โทรศัพท์ 0 4325 5066 โทรสาร 0 4325 5066
E-mail : aopdb05@doae.go.th