ยินดีต้อนรับ.....ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

สถานที่ตั้ง และพื้นที่รับผิดชอบ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง) ตั้งอยู่เลขที่ 400  หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043 009958
โทรสาร  043 009958


 

                รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  19  จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

เลขที่ 400 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40001
โทรศัพท์ 0 43009958 โทรสาร 0 43009958
E-mail : aopdb05@doae.go.th