กลุ่มงานผึ้งพันธุ์
กลุ่มงานผึ้งโพรง
กลุ่มงานชันโรง
กลุ่มงานครั่ง
กลุ่มงานจิ้งหรีด
กลุ่มงานหนอนนก
กลุ่มงานแปรรูปผลิตภัณฑ์

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 400 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40001
โทรศัพท์ 0 4300 9958 โทรสาร 0 4300 9958

E-mail : aopdb05@doae.go.th