ยินดีต้อนรับ.....ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

 

รายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด บ้านเหล่านาดี หมู่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
จำนวนบ่อ
1
นายประเภท ฉิมปาน
156
2 บ่อ (1.2x3 ม.)
2
นายบง จันทร์เพ็ง
153
10 บ่อ (บ่อกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร
3
นางสำราญ คุณะ
196
2 บ่อ (1.2x5 ม.)
บ่อกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 30 บ่อ
4
นางอุไร ไชยธรรม
70
6 บ่อ (80 ซม. X 3.20 ม.)
5
นางจันใด สมศรี
40
1 บ่อ (1.2x3.2 ม.)
บ่อกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 30 บ่อ
6
นางสำลี ศรีจันทร์
44
บ่อกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 50 บ่อ
7
นางกองมา ถานะ
56/1
บ่อกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 20 บ่อ
8
นายสมศรี งอกบุ่งค้า
บ่อกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 20 บ่อ
9
นายชาญยุทธ ชัยวิรัตน์
47/1
บ่อไม้ (1x2.20 ม.) 8 บ่อ
10
นายสมพร แสนจิว
53
12 บ่อ (1.20x8 ม.)
11
นางพันธ์ ทัพเทพเทวิน
82
บ่อกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 50 บ่อ
12
นายเพลิน พรมประดิษฐ์
80
8 บ่อ (1x2.80 ม.)
13
นางมะยุรี ถานะ
56
5 บ่อ (1.20x2.80 ม.)
14
นางมณี สุวรรณแสง
159
12 บ่อ (1x2.80 ม.)
15
นายรังสรรค์ คำสุข
77
6 บ่อ (1x2.80 ม.)
16
นางบุญถิ่น ทัพซ้าย
68
บ่อกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 20 บ่อ
8 บ่อ (1x3 ม.)
17
นายสุริยา มูลมา
73
20 บ่อ (1x3.20 ม.)
18
นางเฮียง ไทยทองหลาง
94
บ่อกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 10 บ่อ
19
นายเที่ยง นามมูลน้อย
94/1
บ่อกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 30 บ่อ
6 บ่อ (1x2.80 ม.)
20
นางเลา บัวลอย
38/2
4 บ่อ (1.20x2.80 ม.)
4 บ่อ (80 ซม.x2 ม.)
21
นางปราณี วงค์ษา
4 บ่อ (1.20x2.80 ม.)
บ่อกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 20 บ่อ
22
นายสัมพันธ์ ศรีกัน
96/1
บ่อกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 18 บ่อ
23
นางอรุณ วิเศษบุญมี
99/1
8 บ่อ (1.20x2.80 ม.)
4 บ่อ (1x1.20 ม.)
24
นางสมบูรณ์ นามบัวศรี
10 บ่อ (1.20x3.20 ม.)
25
นายเจริญ กุมพล
99/1
10 บ่อ (1.20x4.00 ม.)
26
นายวิชัย ศรีกัน
18 บ่อ (1.00x2.80 ม.)
27
นายคณาพจน์ แสนเมือง
191
9 บ่อ (1.20x4.00 ม.)
28
นายสมศักดิ์ มีทิพย์
24
บ่อกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 80 บ่อ
29
นางพร มีสมบัติเลิศ
103/2
4 บ่อ (1.20x2.80 ม.)
30
นางแสงจันทร์ ภักดีปัญญา
หมู่ 11
รายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ต.โคกศรี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
จำนวนบ่อ
1
นางศรีนวล ผิวแดง
62 ม. 6 ต.โคกศรี
2
นางกรรณิกา ผิวแดง (แป๋ว)
70 ม.6 บ.หนองหัวงิ้ว
3
นายสมัย ผิวแดง
4
นายวิชัย ผิวแดง
รายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ชุมชนเทคโนภาค จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์
1
นางสมควร เลี้ยมประเสริฐ
08-6864-9955
2
นางสมบัติ ชนะพลพิทักษ์  
3
นางเลื้อน มูลสาร  
4
นางสาวบุญเริ่ม คำชมภู  
5
นายบุญเลี้ยง วงษ์ขุมเงิน  
6
นางเคลือบ อาจวิชัย  
7
นายทองใบ ชาลีแดง  
8
นางบรรยาย นานอก  
9
นางวิลาวัลย์ รู้ปัญญา  
10
นายคมสัน พิมสวรรค์  
11
นางพิศเพลิน ภู่ปิติพงศ์  
นางพวงเพ็ชร คำทองพะเนาว์ ประธานชุมชนเทคโนภาค 08-3454-9848
รายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด บ้านคำไฮ ม.3 จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์
1
นางพรรณี ภูทองพันธ์
2
นางสัณห์ฤทัย วาระกุล
3
นางนิภาพร หวังคำ
4
นางวรรณา หอมจันดี
5
นางบุญนา พิจารโชติ
6
นางสุรีพร พรมพันธ์
7
นางดวงฤดี หวังคำ
8
นางทองคำ วงษ์ชาลี
9
นางนารี คำบา
10
นางสุดใจ นาแสวง
11
นางลำดวน แสนสิงห์
12
นางปิยะมล อุปชิต
13
นางนงนุช เสริมทรง
14
นางเครือวัลย์ อุปชิต
15
นางพุฒ โพธิ์ศรี
16
นางทองออน อันทะโส
17
นายนิรุธ โทดา
18
นางบุญอยู่ นาแสวง
19
นางลำพูน กุดทิง  
20
นางเกศรินทร์ โพธิ์ศรี  
21
นางสมจิตร วรโคตร  
22
นางวาสนา ฤทธิ์มหา  
23
นางเสาร์ แก้วธานี  
       
รายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด บ้านห้วยหว้า ห้วยวังทอง ต.ศรีบุญเรือง จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
หมู่ที่
 
1
นางสมควร ศรีมงคล
16
 
2
นางเหวียง แดงน้อย
16
 
3
นางทองศิลป์ ชัยพิมพ์
3
 
4
นางสายสมร เอี่ยมป้อ
16
 
5
นายสมบัติ กำหยุด
16
 
6
นางสงัด ภูชมแล่น
16
 
7
นางส่วน ชัยโส
16
 
8
นางบัวผัน วงษ์ฮาด
16
 
9
นายสุพจน์ สุขศรี
3
 
10
นางหนูพิน ทุมปัชชา
3
 
11
นางสุพจน์ ชนะบุญ
16
 
12
นางอนงค์ เป๊ยชาญ
3
 
13
นางหนูเวียง หงษ์สา
16
 
14
นางสุพรรณี โพสาลาด
3
 
15
นางราตรี ศรีหนองโคตร
3
 
16
นางถ่ำ เสิกกัญญา
3
 
17
นางถาวร เงินพุ่ม
3
 
18
นางบุญถิ่น ศรีหนองโคตร
3
 
19
นางบง ชัยพิมพ์
3
 
20
นายมงคล สามหาดไทย
3
 
       
ทะเบียนผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
ลำดับที่
ชื่อ- สกุล
บ้านเลขที่
หมู่ที่
1
นางบานเย็น หารธงชัย
41
13
2
นางทองใบ บัวเงิน
36
13
3
นางศรีไพร พิมลี
109
13
4
นางพะเยาว์ ตัวเสาร์
206
13
5
นางจันทิมา สมคำ
217
13
6
นางถนอม ทองหอม
166
13
7
นางลอง จาริตัน
94
13
8
นางใบ บัวศรี
47
13
9
นางทองดำ หารธงชัย
2
13
10
นางประยูร สมคำ
184
13
11
นางเสาร์ สมคำ
12
นางสุชานันท์ บัณฑิต
13
นางน้อย ภูมิศรี
56
13
14
นางหา ขุนทรง
15
นางลา สิงห์แม่ง
85
16
นางยุพิน ต้นกันยา
40
17
นางทองเหลา ดาปังปา
28
18
นางสมบัติ นามจันดา
19
นางคำพัน นามจันดา
71
20
นางติ๋ม สุทธิ
62
21
นางบุญหลาย จันทร์ทุมะ
93
13
22
นางนิ่ม โพธิ์จาน
170
23
นางปัดทำมา ใต้ไทยสงค์
195
24
นางหนูจันทร์ ศรีหาบงค์
98
25
นางสงัด ศรีพันดอน
140
13
26
นางจันหอม ดีมาก
169
27
นางราตรี โซ่เงิน
163
28
นางชนปรีชา บุตรฉิม
82
29
นางทองใบ ต้นกันยา
57
30
นางเกตมณี อุทัยแสน
223
31
นางสุดตา ว่องไว
32
นางบังอร ลุนรักษา
146
33
นางบัวสี ปัญญาชัย
35
34
นางพิมพา ศรีแสง
16
35
นางสังกา หีบแก้ว
218
36
นางอ่อนสี จันทลุน
37
นางบุญร่วม โสเด
221
38
นางสังวาลย์ อันทะปัญญา
76
39
นางถนอม ลุนรักษา
60
40
นางอ่อนสี กาฬพันธุ์
41
นางคำ หินวิเศษ
42
นางปอน ยันตุ
43
นางเสงี่ยม อุทัยแสน
44
นางวันเพ็ญ สังคะพันธ์
266
45
นางรุ่งฤดี เลพล
46
นางลำไพร คณะวาปี
49
47
นางละมัย ศรีแสง
91
13
48
นางทองใบ บัวเงิน
36
13
49
นางเนาวรัตน์ ลือชาดำ
186
13
50
นางสาวลัดดาวัลย์ คณะวาปี
51
นางสมควร นามจันดา
52
นางคูณ เรือนทิพย์
53
นางกอง มูลคำสี
54
นางขัน รุนลักษา
55
นางบัวลา ฤทธิ์ยา
56
นางสีดา นานอก
       

 

 

               

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

เลขที่ 400 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40001
โทรศัพท์ 0 4325 5066 โทรสาร 0 4325 5066
E-mail : aopdb05@doae.go.th