ยินดีต้อนรับ.....ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

 
 
ศสพ.ขอนแก่น ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 รอบที่ 2
ศสพ.ขอนแก่นจับมือสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ ย้ายผึ้งโพรงจากธรรมชาติเข้ากล่องเลี้ยง

ศสพ.ขอนแก่นร่วมประชุมจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์ปฏิบัติการครั้งที่ 1

ศสพ.ขอนแก่นให้บริการข้อมูลการเลี้ยงครั่งแก่เกษตรกร
จ้าหน้าที่ ศสพ. ขอนแก่น ตรวจสุขภาพผึ้งพันธุ์ศูนย์ฯ
ผอ.ศสพ.ขอนแก่นร่วมงาน "มัดหมี่เมืองขอน ออนซอนงานศิลป์ หัตถกรรมโลก"
ศสพ. ขอนแก่น ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน การเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) และการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ให้กับทหารพันธุ์ดี มทบ.24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ศสพ.ขอนแก่นออกเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด วิสหกิจชุมชนบ้านแสนตอ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ศสพ. ขอนแก่น ออกตรวจสุขภาพชันโรงประจำเดือน ณ ตำบลทุ่งโป่งอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ศสพ. ขอนแก่นร่วมงานพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี
ศสพ.ขอนแก่นร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ศสพ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร

พร้อมพาคณะฯเยี่ยมชมการเลี้ยงหนอนโปรตีน BSF และ หนอนนก ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศสพ.ขอนแก่นร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ศสพ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร

พร้อมพาคณะฯเยี่ยมชมฟาร์มจิ้งหรีดศิวะพณฟาร์ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


ศสพ.ขอนแก่นประชุมศูนย์ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง) เลขที่ 400 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40001
โทรศัพท์ 0 4300 9958 โทรสาร 0 4300 9958 E-mail : aopdb05@doae.go.th