89,845 คน

จำนวนเกษตรกรที่ได้การพัฒนาฯ

(ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2565)

235,283,977 บาท

มูลค่ารวมการส่งมอบ

(ข้อมูลปีงบประมาณ 2564)

555 รายการ

องค์ความรู้บนพื้นที่สูง

(ข้อมูลเดือนกันยายน 2565)

A=76 | B=173 | C=367

616 กลุ่มบ้านระดับการพัฒนา

(ข้อมูลเดือนกันยายน 2565)

 

22 กันยายน 2565
อ่าน: 270 ครั้ง

 
 
 
พื้นที่ปฏิบัติงาน

การคาดการณ์ระดับการพัฒนาพื้นที่ ปี 2561
A B C D รวม
5 102 255 254 616
การคาดการณ์ระดับการพัฒนาพื้นที่ ปี 2562
A B C D รวม
11 107 305 193 616
การคาดการณ์ระดับการพัฒนาพื้นที่ ปี 2563
A B C D รวม
21 129 317 149 616
การคาดการณ์ระดับการพัฒนาพื้นที่ ปี 2564
A B C D รวม
48 170 284 110 616
การคาดการณ์ระดับการพัฒนาพื้นที่ ปี 2565
A B C D รวม
101 200 216 54 616
การคาดการณ์ระดับการพัฒนาพื้นที่ ปี 2566
A B C D รวม
131 207 239 39 616

7 สิงหาคม 2565
อ่าน: 289 ครั้ง

1 กรกฎาคม 2565
อ่าน: 1,260 ครั้ง

6 มิถุนายน 2565
อ่าน: 3,326 ครั้ง

 
ติดตามแผนงานสำคัญ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ปฏิทินกิจกรรม
คุณธรรมความโปร่งใส (ITA)
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ร่วมมือร่วมใจ สวพส. ร่วมต้านภัย COVID-19 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม

หน้าแรก: สวพส.