การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ราคายางประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ราคาปิดสูงสุดของตลาดกลาง กยท. วันนี้อยู่ที่ 56.20 บาท/กก
ราคายางแผ่นรมควันปรับตัวตามความต้องการของผู้ซื้อภายในประเทศ ราคากลางเปิดตลาด ประจำวันนี้อยู่ที่ 56.65 บาท/กก. โดยปิดตลาดสูงสุด ณ ตลาดกลางสุราษฎร์ธานีราคาอยู่ที่ 56.20 บาท/กก. ส่วนตลาดกลางนครศรีธรรมราชและตลาดกลางสงขลาราคาอยู่ที่ 56.00 บาท/กก. และราคาอยู่ที่ 55.70 บาท/กก. ตามลำดับ ราคาเปิดของตลาดกลาง กยท. อยู่ที่ 56.65 บาท/กก.
 
อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป อัตรากิโลกรัมละ 2 บาท จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบยาง
 

สื่อวีดิทัศน์วารสารยางพารา

รายงานราคายาง

รายงานราคายาง
ราคาตลาดยางต่างประเทศ

ราคาตลาดยางต่างประเทศ
การประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์

การประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์
การชำระค่าธรรมเนียม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW
การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
ปรับปรุงพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2022 (HS 2022)
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (e-SFR)
โครงการพัฒนาระบบรับคำขอใบรับรองคุณภาพยางทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW (RAOT e-QC)
โครงการปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรม้นียมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรและใบรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single From ผ่านระบบ NSW (RAOT e-SFR)
แจ้งปิดระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess)
     
การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทน

การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทน
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและผู้ประกอบการ

การขึ้นทะเบียนเกษตร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง

สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง
กยท. มุ่งมั่นสู่การรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Certification)

กยท. มุ่งมั่นสู่การรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Certification)
| | | | |

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมวิชาการเกษตร ไม่เคยแนะนำให้กรีดยาง หนึ่งในสี่ของลำต้น...... เรื่องเร่งด่วนที่เกษตรกรควรปฏิบัติตามคำแนนำ
เทคนิคการกรีดยางระดับต่ำกว่าหัวเข่า...........ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม (12/12/61)
ตรังโมเดล แก้ไขปัญหาราคายางนำหลัก GAP แปลงยางพารา
เรื่องที่ต้องพึงระวัง “หน้ากรีดเสียหาย” เสริมความรู้ใน แปลงยางพารามาตรฐาน GAP (24/05/61)
หลักปฏิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับแปลงยางพารามาตรฐาน GAP สกย.หนองบัว จำกัด จ.ตรัง(22/05/61)
“ธนาคารน้ำใต้ดิน” แก้ปัญหาน้ำเสียจุดรวบรวมยางก้อนถ้วย เสริมความรู้ใน GAP ยางก้อนถ้วย (27/05/61)
กรีดบาดจนถึงแก่นไม้ยาง นอกจากจะไม่ได้น้ำยางแล้วยังขายไม้ไม่ได้ราคาอีกด้วย (20/05/61)
ยาง 1 ล้านไร่ เพียงปักมีดกรีดไม่ถึงเส้นแบ่งรอยหน้าหลัง สูญเสียรายได้ปีละ 1,150 ล้านบาท (20/05/61)
ใส่ปุ๋ยให้ต้นยางพาราไม่ถูกสูตร ถูกวิธี ตามช่วงฤดูกาล นอกจากจะเสียเงิน เสียเวลาแล้ว ไม่สามารถได้ผลผลิตตามที่ต้องการ เสริมความรู้ใน “การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP” (17/05/2561)
ไถ่ร่องระหว่างแถวยางลึกจนตัดรากฝอย ส่งผลกระทบ มากน้อยเพียงไร ? เสริมความรู้ได้ในการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP (16/05/61)
     
ข่าวกิจกรรม
วันที่ 25-27 มิถุนายน 2652 คณะกรรมการชุดควบคุมปฏิบัติการ GAP จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
คณะ GAP ลงพื้นที่ อ.บึงโขงหลง และอ.เมือง จ.บึงกาฬ
สวนยางพารา อ. นาทวี จ. สงขลา ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เป็นแปลงแรกของจังหวัดสงขลา (26/6/62)
ตรวจประเมินให้การรับรองสวนยางพารา GAP กลุ่มสหกรณ์การยางตำบลแก้ง ต. แก้ง อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี ได้รับการรับรอง 35 ราย (21/6/62)
สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จำกัด จ. สงขลา เร่งจัดทำมาตรฐาน GAP (25/06/62)
กยท.สาขาพระแสง จ. สุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรม GAP/GMP เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ Smart farmer (20/06/2562)
คณะ GAP ลงพื้นที่ อ.โซ่พิสัย และอ.เซกา จ.บึงกาฬ แนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
ตรวจติดตามแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP บริษัท สิงปาร์ค เชียงราย จำกัด อ. เมือง จ. เชียงราย (10/06/62)
คณะ GAP ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ลงพื้นที่ อ.นาหม่อม จ. สงขลา ให้คำแนะนำสวนยางพารา GAP (10/06/62)
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาการพัฒนาการให้บริการด้านการตลาด
     
หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP
ความหมายของ ยางอ่อนรม ยางแก่รม ยางอ่อนไฟ ยางแก่ไฟ (1/11/61)
หลักปฏิบัติในสวนยางมาตรฐาน GAP สู่การผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GMP
สมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ยางแผ่นรมควัน premium grade มาตรฐาน GMP (23/7/61)
การผลิตยางก้อนถ้วย GAP สู่ยางเครพมาตรฐาน GMP ตอนที่ 2
ยกระดับการผลิตยางก้อนถ้วยเข้าสู่มาตรฐาน GAP
แผ่นผับ การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 2
แผ่นผับ การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 1
โรงรมควันแบบโบราณ คุณภาพยางสุดยอด ขอ บอก.....(18/03/61)
จุดเล็กน้อยที่ไม่ควรมองข้าม เสริมความรู้ใน การผลิตยางแผ่นรมควันที่ดีมีคุณภาพ (26/02/61)
ยางแผ่นเหนียว ลอกยาก สปริงต่ำ เมื่อรู้สาเหตุต้องรีบแก้ไข (6/02/61)
โรงงานน้ำยางสดระวัง......ห้ามนำน้ำยางสดสำหรับส่งโรงงานน้ำยางข้นมาผลิตยางแผ่นรมควัน (4/02/61)
เทคนิคการทำยางแผ่นรมควันให้สวย ได้มาตรฐาน (ตอนที่ 2) (29/01/61)
อากาศหนาว ทางภาคอีสานและเหนือ ส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพของยางแท่ง (16/01/60)
การแปรความหมายสมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ยางแผ่นรมควัน premium grade มาตรฐาน GMP (25/12/60)
     

ประกาศ กยท.

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อเข้ารับการสรรหาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมด้านยางพาราประจำปี 2565
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาด้านยางพาราสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่ 2
ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมด้านยางพาราประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 รอบคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรับทุนการศึกษาด้านยางพาราในระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรับทุนการศึกษาด้านยางพาราในระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
การประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2565
การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งบุคลากร (จ้างเหมา) จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ รับสมัครบุตรเกษตรกรชาวสวนยางรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565
การกำหนดราคากลางอ้างอิง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3(รอบที่ 6)
ขยายระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย สังกัดฝ่ายเศรษฐกิจยาง
ประกาศ กยท. เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ระยะที่ 2
ประกาศ กยท. เรื่องการกำหนดราคากลางอ้างอิง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3(รอบที่ 3)
ประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของ กยท. และหลักเกณฑ์การของบประมาณ 2566
ประกาศ กยท. เรื่องการกำหนดราคากลางอ้างอิง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3
     

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโกดังห้องเก็บยางควบคุมความชื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกองจัดการโรงงาน 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตน้ำยางข้น
ประกาศกองจัดการโรงงาน 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่งสกิม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันภัยรถ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาเดชอุดม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ี่ทำการการยางแห่งประเทศไทยสาขาเดชอุดม
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาเดชอุดม เรื่องประดกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาเดชอุดม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานควบคุมยานพาหนะ
ประกาศ กองจัดการโรงงาน 4 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบตียาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เมตร ยาว 1.5 เมตร พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ กองจัดการโรงงาน 4 เรื่องประกวดราคาซื้อตะกร้าตักยาง ตัวที่ 05 พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน 2565)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของการยางแห่งประเทศไทย สำหรับปีงบประมาณ 2566-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาห้อง Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การยางแห่งประเทศไทยเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดหาบริการเครือข่ายละศููนย์ข้อมูลสำรอง (DR Data Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ กจร.5 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กจร.5 งบปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกองจัดการโรงงาน 4 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกองจัดการโรงงาน 4 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงตะกร้าตักยางตัวที่ 02,ตัวที่ 03,ตัวที่ 04 พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบลงทุนปี 2566
ประกาศกองจัดการโรงงาน 4 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่ง STR 20
ประกาศกองจัดการโรงงาน 2 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่งสกิม (เพิ่มเติม)
ประกาศกองจัดการโรงงาน 2 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตน้ำยางข้น (เพิ่มเติม)
     

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (gprocurement)

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง S106
     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง S110
    สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
    เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
    นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว