+++ ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น +++

ผอ.ศสพ ขอนแก่น ร่วมประชุม year end ประจำปี 2565

ศสพ. ขอนแก่นบรรยายให้ความรู้การเลี้ยงไส้เดือน

ศสพ. ขอนแก่นให้คำแนะนำการเลี้ยงผึ้งแก่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชา

ศสพ.ขอนแก่นต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ กรมส่งเสริมการเกษตร

ศสพ.ขอนแก่นจัดกิจกรรม 5ส

ศสพ.ขอนแก่นสนับสนุนพืชพันธุ์ดีแก่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย

ศสพ.ขอนแก่นร่วมสัมมนาการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 5 ปี

ศสพ.ขอนแก่นประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประจำเดือนกันยายน 2565

ศสพ.ขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผึ้งพันธุ์และชันโรง

เดือน สิงหาคม

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 400 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40001
โทรศัพท์ 0 4300 9958 โทรสาร 0 4300 9958

E-mail : aopdb05@doae.go.th