ยินดีต้อนรับ.....ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ศสพ.ขอนแก่นร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

ศสพ.ขอนแก่นตรวจติดตามงานชันโรงประจำเดือนมิถุนายน 
   
   

แมลงครั่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Laccifer lacca kerr เป็นเพลี้ยนิดหนึ่งที่อาจจัดเป็นแมลงเศรษฐกิจหรือจัดเป็นศัตรูของต้นไม้ เพราะด้วยลักษณะการดำรงชีวิตของแมลงครั่งจะอาศัยเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ แล้วใช้ปากซึ่งมีลักษณะเป็นงวงดูดกินน้ำเลี้ยง จากต้นไม้เป็นอาหาร

มนุษย์รู้จักผึ้งและประโยชน์ของผึ้งมาตั้งแต่โบราณกาลโดยที่มนุษย์ได้นำน้ำผึ้งมา
เป็นแหล่งให้ความหวานในอาหาร และใช้ไขผึ้งมาทำเป็นเทียนให้แสงสว่าง แต่ที่แท้จริงแล้วผึ้งเป็นแมลงที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์และความสมดุลย์ของสภาพแวดล้อม
ในทางธรรมชาติ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ชันโรงจัดเป็นแมลงผสมเกสรที่มีพฤติกรรมในการตอมดอกไม้ผลหลายชนิดที่ก่อให้เกิด
การผสมเกสรอย่างเด่นชัด และแพร่กระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ แต่การเพิ่มพูนประชากรของชันโรงในสภาพธรรมชาติ เป็นไปอย่างเชื่องช้า ในขณะที่ป่าซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยของชันโรงถูกทำลายลง การใช้สารเคมี
ป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างกว้างขวาง การพัฒนาที่อยู่อาศัยของมนุษย์
ส่งผลกระทบต่อประชากรของชันโรงให้ลดน้อยถอยลง

 

จิ้งหรีด เป็นแมลงที่มีลักษณะปากเป็นแบบปากกัด มีตารวมหนวดยาวขาคู่หลังมีขนาดใหญ่และแข็งแรงเพศเมียปีกเรียวและมีอวัยวะวางไข่ยาวแหลมคล้ายเข็มยื่นออกมาจากส่วนท้องเพศผู้มีปีกคู่หน้าย่นสามารถทำเสียงได้จิ้งหรีดเป็นแมลงที่พบได้ในทุกภูมิภาคของโลกโดยเฉพาะเขตร้อนอย่างประเทศไทย

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

เลขที่ 400 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40001
โทรศัพท์ 0 4325 5066 โทรสาร 0 4325 5066
E-mail : aopdb05@doae.go.th