ยินดีต้อนรับ.....ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

 
นายวชิระ  จิตจำสี  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด
ณ บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๕๙ เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๔ ราย

 

นายวชิระ  จิตจำสี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการทางการเกษตรการเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงจิ้งหรีด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี ๒๕๕๙  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๕๐๐ ราย

 

นายวชิระ  จิตจำสี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามาศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งและ
แมลงเศรษฐกิจ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ขอนแก่น วันที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวน ๘๐ ราย
นายวชิระ  จิตจำสี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการทางการเกษตรการเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงจิ้งหรีด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนสระพังวิทยาคม ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๕๐๐ ราย
พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
พิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อาคารนิทรรศการจัตรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายวชิระ  จิตจำสี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการทางการเกษตรการเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงจิ้งหรีด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ปี ๒๕๕๙  ณ เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๘ โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๕๐๐ ราย
   
นายวชิระ  จิตจำสี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการทางการเกษตรการเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงจิ้งหรีด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ปี ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนโคกมั่งงอน (ประชาบำเพ็ญ) ต.โคกมั่งงอย อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๘ โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๕๐๐ ราย
   
นายวชิระ  จิตจำสี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการทางการเกษตรการเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงจิ้งหรีด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ปี ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนหนองแซงพิทยาคม ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๙ โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๕๐๐ ราย
   

1.ฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน หลักสูตร การเลี้ยงผึ้ง
2.ฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน หลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีด
3.ฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน หลักสูตร การเลี้ยงชันโรง
4.ฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน หลักสูตร การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
5.ฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน หลักสูตร การเลี้ยงครั่ง

 

แมลงครั่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Laccifer lacca kerr เป็นเพลี้ยนิดหนึ่ง
ที่อาจจัดเป็นแมลงเศรษฐกิจ หรือจัดเป็นศัตรูของต้นไม้ เพราะด้วยลักษณะ
การดำรงชีวิตของแมลงครั่งจะอาศัยเกาะอยู่ตามกิ่งไม้
แล้วใช้ปาก
ซึ่งมีลักษณะเป็นงวงดูดกินน้ำเลี้ยง จากต้นไม้เป็นอาหาร

มนุษย์รู้จักผึ้งและประโยชน์ของผึ้งมาตั้งแต่โบราณกาลโดยที่มนุษย์ได้นำ
น้ำผึ้งมาเป็นแหล่งให้ความหวานในอาหาร และใช้ไขผึ้งมาทำเป็นเทียนให
้แสงสว่าง แต่ที่แท้จริงแล้วผึ้งเป็นแมลงที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์และ
ความสมดุลย์ของสภาพแวดล้อม ในทางธรรมชาติ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ชันโรงจัดเป็นแมลงผสมเกสรที่มีพฤติกรรมในการตอมดอกไม้ผล
หลายชนิดที่ก่อให้เกิดการผสมเกสรอย่างเด่นชัด และแพร่กระจายพันธ
ุ์อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ แต่การเพิ่มพูนประชากรของชันโรงใน
สภาพธรรมชาติ เป็นไปอย่างเชื่องช้า ในขณะที่ป่าซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัย
ของชันโรงถูกทำลายลง การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างกว้างขวาง
การพัฒนาที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อประชากรของชันโรงให้ลดน้อยถอยลง

 

จิ้งหรีด เป็นแมลงที่มีลักษณะปากเป็นแบบปากกัด มีตารวมหนวดยาวขาคู่หลัง
มี
ขนาดใหญ่และแข็งแรงเพศเมียปีกเรียวและมีอวัยวะวางไข่ยาวแหลมคล้ายเข็มยื่น
ออกมา
จากส่วนท้องเพศผู้มีปีกคู่หน้าย่นสามารถทำเสียงได้จิ้งหรีด
เป็นแมลงที่พบได้ในทุกภูมิภาค
ของโลกโดยเฉพาะเขตร้อนอย่างประเทศไทย

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 400 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4300 9958 โทรสาร 0 4300 9958 E-mail : aopdb05@doae.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ นางลัดดาวัลย์ นูเร โทรศัพท์ 09-9469-1962
E-mail : laddawan_laadoungdee@hotmail.com